ประวัติความเป็นมา

จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ  มีการปรับปรุงกระทรวง  ทบวงกรม ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ภายใต้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ จึงได้มีการจัดตั้งกรมทางหลวงชนบทขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นหน่วยงานใหม่ที่รวมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทางที่สั่งสม ประสบการณ์มากกว่า 100 ปี จากกรมโยธาธิการและอีกกว่า 30 ปีจากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท  ซึ่งมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพมารับผิดชอบในการก่อสร้างทางและสะพาน ตามนโยบายของรัฐบาล
          ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคมมีข้าราชการจำนวน 1,887 คนและลูกจ้างประจำจำนวน 2,105 คน รวม 3,992 คน โดยมี อธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายสุพจน์ ทรัพล้อม สำหรับโครงสร้างของกรมทางหลวงชนบทมีสำนัก / กองในส่วนกลางจำนวน 9 หน่วย และสำนัก/สำนักงานในภูมิภาคจำนวน 87 หน่วย  ครอบคลุมทุกจังหวัดและทุกพื้นที่